Course curriculum

 • 1

  GIới thiệu về khoá học

  • Cẩm nang phụ huynh

  • Hướng dẫn đăng nhập tài khoản online trên web

 • 2

  Tuần 1 (p3-p8)a

  • Mục tiêu tuần 1

  • Quiz ký hiệu bàn tay

  • Quiz Cộng trừ 0-9

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách (p3-7)b

 • 3

  Tuần 2 (p9-p12)

  • Mục tiêu tuần 2

  • Quiz ký hiệu tay trái

  • Quiz Cộng trừ 0-9

  • Quiz cộng trự không công thức (1)

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách (p8-p11)b

 • 4

  Tuần 3 (p13-p15)

  • Mục tiêu tuần 3

  • Quiz Cộng trừ 0-9

  • Quiz cộng trự không công thức (2)

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách (p12-14)b

 • 5

  Tuần 4 (p16-p18)

  • Mục tiêu tuần 4

  • Quiz cộng trự không công thức (3)

  • Quiz Cộng trừ 0-9

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách (p15-p17)b

 • 6

  Tuần 5 (p19-p21)

  • Mục tiêu tuần 5

  • Quiz cộng trừ không công thức (4)

  • Quiz Cộng trừ 0-9

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách B (18-21)b

 • 7

  Tuần 6 (p22-23)

  • Mục tiêu tuần 6

  • Quiz Cộng trừ 0-9

  • Bài nhìn tính có đáp án LB-4 LB -3

  • Làm bài tập trong sách B (p22-p23)

  • Bài kiểm tra giữa khoá Finger 1

 • 8

  Tuần 7 (p24-p25)a &(p24-p26)b

  • Mục tiêu tuần 7

  • Hướng dẫn bài tập trong sách

  • Làm bài tập trong sách

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách b

 • 9

  Tuần 8 (p26-p28)

  • Mục tiêu tuần 8

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách B (p27-p29)

  • Hướng dẫn công thức BB+9

  • Hướng dẫn L&B +9

 • 10

  Tuần 9 (p29-p32)

  • Mục tiêu tuần 9

  • BB +8 Trang 29 Sách A

  • L&b +8 trang 30 sách A

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách B (p30-p32)

 • 11

  Tuần 10 (p33-p35)

  • Mục tiêu tuần 10

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách B (p33-p35)

  • Bb+7 Trang 33 Sách A

  • L&b +7 Trang 34 sách A

 • 12

  Tuần 11 (p36-p39)

  • Mục tiêu tuần 11

  • Bài tập sách a

  • Làm bài tập trong sách B (p36-p39)

  • BB +6 Sách A

  • L&b +6 Trang 37 sách A

 • 13

  Tuần 12 (p40)

  • Mục tiêu tuần 12

  • Làm bài tập trong sách B (p40)