Bảng giá cấp độ Basic

Độ tuổi từ 3.5 - 7

Kiểu lớp Học phí Thời gian  Ngày học Số buổi Tổng học phí (Vnđ)
Cá nhân (học 1-1) 170.000 90 phút Tự chọn ngày học 24 4.080.000
Tập thể học với các bạn (lớp 4-10 bạn) 125.000 90 phút Trung tâm sắp xếp 24 3.000.000

Lưu ý: Học phí chưa bao gồm tài liệu sách vở, và tài khoản luyện tập cá nhân hoá mỗi ngày là 550.000Vnđ

Lớp học có thể học trực tiếp hoặc Online hoặc kết hợp Online dành cho các học sinh ở xa trung tâm.