Course curriculum

 • 1

  Giới thiệu chung

  • Làm thế nào để đạt được giá trị từ Finger 2?

  • Mục tiêu chương trình theo tuần

  • Sách tải Finger 2 A

 • 2

  Bài tập sách A - Cần hoàn thành

  • Finger 2 - A - Trang 3

  • Hướng dẫn BB+5 trang 4 sách A

  • Finger 2A-BB+5- Trang 4-5

  • Hướng dẫn BB+4 Sách A

  • Finger 2A-BB+4-Trang 6-7

  • Hướng dẫn BB+3 Sách A

  • Finger 2A-BB+3- Trang 8-9

  • Finger 2A- BB+2- Trang 10-11