Course curriculum

 • 1

  Giới thiệu chung

  • Làm thế nào để đạt được giá trị từ Super 3?

  • Mục tiêu chương trình theo tuần

  • Sách tải Super 3 A

  • Sách tải Super 3 B

 • 2

  Video Hướng dẫn

  • Các bước thực hiện ảo tính